Animo Touch

Nedan följer instruktioner för rengöring av kaffemaskinen Animo Touch.
Vid frågor, kontakta Smiling Faces via 08-400 21 500.

Steg för steg

• För att starta rengöringen, håll fingret på texten ”Gör ditt val” tilll huvudmenyn kommer fram
• Placera en kanna under utloppet.
• Tryck på 0.01 Sköljning
• Maskinen sköljer nu igenom sig under ca 4 min
• Töm sumplådan och spillbrickan.

Nu är rengöringsprogrammet klart. varsågod att ta en kopp kaffe!

Step by Step

• To start cleaning, hold your finger on the text "Make your choice" untill the main menu appears
• Place a jug under the spout.
• Press 0.01 Rinse
• The machine now rinses through itself for about 4 min
• Empty the sump box and waste tray.

The cleaning program is now complete feel free to have a cup of coffee!