Pressmeddelande: Sveriges bästa arbetsplats!

Nyheter

Vi på Smiling Faces är oerhört stolta över att finnas med på listan över Sveriges Bästa arbetsplatser. Våra medarbetare skapar företagets framgång och trivs de bra lyckas vi som bolag!

Anders Sjögren, VD ansvarar tillsammans med Veronica Flyckt, Kvalitets- och utvecklingschef och Malin Svensson, CFO för arbetet med Great Place to Work, vilka hjälper dem att utvärdera och utveckla arbetsplatsen. På Smiling Faces har man satt ett tydligt mål.

Vi vill bli Sveriges bästa arbetsplats. Eftersom vi levererar pauslösningar för att skapa bättre arbetsplatser måste vi självklart ha nöjda, glada och kompetenta medarbetare. För det krävs att man har en bra företagskultur, konstaterar Anders Sjögren.

Genom en årlig omfattande medarbetarundersökning och efterföljande analys av företagskulturen uppfyller man sedan tidigare kraven för en Great place to work certifiering och i år – mitt under pågående pandemi – kvalificerar bolaget sig till att vara en av Sveriges bästa arbetsplatser!

–  Detta är fantastiskt roligt och det långsiktiga mål vi har satt upp att bli Sveriges bästa arbetsplats är därmed inom räckhåll säger Veronica Flyckt.

Vi har en kontinuerlig strävan att utveckla oss och bli bättre. Den senast medarbetarundersökning ger ett kvitto att vi är på väg i rätt riktning och det känns roligt då detta bara är början på en ständig förbättringsresa. Eftersom vi är en personalintensiv verksamhet som arbetar nära våra kunder är det mycket viktigt att våra medarbetare verkligen mår bra, trivs och utvecklas hos oss säger Malin Svensson.

Läs mer om Great Place to Work

För vidare information vänligen kontakta:

Anders Sjögren
VD, Smiling Faces AB
+46 8 400 215 57

anders.sjogren@smilingfaces.se

Veronica Flyckt
Kvalitets- och utvecklingschef, Smiling Faces AB
+46 8 400 215 09
veronica.flyckt@smilingfaces.se

Malin Svensson
CFO, Smiling Faces AB
+46 8 400 215 41
veronica.flyckt@smilingfaces.se

ENGLISH VERSION

Sweden’s best workplace!

At Smiling Faces we are extremely proud to be on the list of Sweden’s Best Workplaces. Our employees create the company’s success and if they enjoy beeing at work, we succeed as a company!

Anders Sjögren, CEO, together with Veronica Flyckt, Quality and Development Manager and Malin Svensson, CFO, are responsible for the work with Great Place to Work, which helps them to evaluate and develop the workplace. Smiling Faces has set a clear goal.

We want to be Sweden’s best workplace. Since we deliver pause solutions to create better workplaces, we must of course have satisfied, happy and competent employees. To achieve that it is necessary that you have a good corporate culture, states Anders Sjögren.

Through an annual comprehensive employee survey and subsequent analysis of the company culture, the requirements for a Great place to work certification are already met and this year – in the middle of an ongoing pandemic – the company qualifies to be one of Sweden’s best workplaces!

This is fantastic and we are so happy! The long-term goal we have set to become Sweden’s best workplace is within reach, says Veronica Flyckt.

We have a continuous effort to develop and be better. The latest employee survey gives proof that we are heading in the right direction and it feels great as this is just the beginning of a continuous journey of improvement. As we are a staff-intensive business that works close to our customers, it is very important that our employees really feel good, thrive and develop with us, says Malin Svensson.

Read more about Great Place to Work

For further information please contact:

Anders Sjögren
CEO, Smiling Faces AB
+46 8 400 215 57

anders.sjogren@smilingfaces.se

Veronica Flyckt
Quality & Development manager, Smiling Faces AB
+46 8 400 215 09
veronica.flyckt@smilingfaces.se

Malin Svensson
CFO, Smiling Faces AB
+46 8 400 215 41
veronica.flyckt@smilingfaces.se

 

Make us smile - dela detta inlägg:

Fler inlägg