Franke A300

Nedan följer instruktioner för rengöring av kaffemaskinen Franke A300.
Vid frågor, kontakta Smiling Faces via 08-400 21 500.

Steg för steg

• Tryck på Franke-loggan högst upp till vänster och skriv in 1111 som kod.
• Välj maskinrengöring.
• Starta rengöringen genom att trycka ja.
• Töm sump och rengör sumpbehållaren.
• Borsta rent bryggen med en pensel. Börja med ovansidan, sedan sidorna och sist filtret på undersidan.
• Hoppa över nästa steg.
• Lägg i en rengöringstablett i det lilla facket på chokladbehållaren.
• Ta ut mjölken och sätt in rengöringsbehållaren. Tryck fortsätt.
• När maskinen har tömt ut innehållet från slangarna, töm behållaren.
• Fyll 50ml rengöringsvätska i behållaren och fyll på med vatten.
• Sätt in behållaren i kylen med slangen i.
• Stäng dörren och tryck fortsätt.
• Vänta ca. 8 minuter och töm behållaren när programmet är avslutat.
• Sätt in mjölkbehållare eller mjölkpaket i kylen och tryck fortsätt.

Nu är rengöringsprogrammet klart, varsågod att ta en kopp kaffe!

Step by Step

• Press the Franke logo at the top left and enter 1111 as the code.
• Choose machine cleaning.
• Start the cleaning by pressing yes.
• Empty and clean the coffee grounds container
• With a brush, clean the inside of the machine starting with the brew module and work your way down.
• Skip next step.
• Place a cleaning tablet in the small compartment of the chocolate container.
• Take out the milk and insert the cleaning container. Press continue.
• When the machine has emptied the contents from the hoses, empty the container.
• Fill 50ml of cleaning liquid in the container
• Place the container in the fridge with the hose inside the container.
• Close the door and press continue.
• Wait approx. 8 minutes and empty the container when the program is finished.
• Put the milk container or milk package in the fridge and press continue.

The cleaning program is now complete. Enjoy your coffee